RODO

Obowiązek informacyjny – Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Sportu i Rekreacji ”Wodnik” w Ozorkowie jest: Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji ”Wodnik” w Ozorkowie, z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Lotnicza 1a.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się poprzez email: doradcaido@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby Centrum Sportu i Rekreacji ”Wodnik” w Ozorkowie.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji ”Wodnik” w Ozorkowie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) realizacji zadań publicznych i statutowych Centrum Sportu i Rekreacji ”Wodnik” w Ozorkowie;

b)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Sportu i Rekreacji ”Wodnik” w Ozorkowie;
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Sportu i Rekreacji ”Wodnik” w Ozorkowie przetwarzają dane osobowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
  prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomniany, w przypadku gdy:- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Sportu i Rekreacji ”Wodnik” w Ozorkowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.