Deklaracja dostępności

Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”
w Ozorkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://csirwodnik.pl/

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: styczeń 2023.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 11.01.2023.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Mariusz Lewandowski,
adres e-mail – dyrektormkpwodnik@interia.pl,
numer telefon – 42/710-31-51.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Sportu i Rekreacji „WODNIK” w Ozorkowie – pływalnia, ul. Lotnicza 1A, 95-035 Ozorków

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Lotniczej. Do wejścia prowadzi chodnik.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Kasa pływalni znajduje się na wprost po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką, przez którą może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózku dostępny jest tylko hol i pomieszczenia na parterze. Do części na I piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Do części basenowej jest dostęp przez szatnie dla niepełnosprawnych wyposażone w toalety i prysznice przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do części basenowej do niecki pływalni nie jest dostosowany dla niepełnosprawnych i wymaga pomocy opiekuna i obsługi basenowej. W części basenowej również nie ma zamontowanych wind do transportu niepełnosprawnych.

Toalety i prysznice dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze za kasą, za bramką zabezpieczającą, na wprost po lewej i po prawej stronie.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Centrum Sportu i Rekreacji „WODNIK” w Ozorkowie – hala sportowa, ul. Traugutta 2, 95-035 Ozorków

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Traugutta. Do wejścia prowadzi chodnik. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Z zewnątrz nad wejściem głównym znajdują się metalowe schody prowadzące na trybuny hali.

Łazienki oraz szatnie z natryskami znajdują się po lewo od głównego wejścia i nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Na wprost od wejścia znajduje się płyta główna hali.

Przed budynkiem brak oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma zamontowanych wind do transportu osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Centrum Sportu i Rekreacji „WODNIK” w Ozorkowie – boisko sportowe, ul. Łęczycka 1, 95-035 Ozorków

Brama wjazdowa wraz z furtką wejściową znajduje się od ulicy Łęczyckiej. Na prawo od bramy przed zapleczem technicznym znajduje się parking, na którym brak oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Boisko sportowe jest ogrodzone.

Na wprost od wjazdu znajduje się duża płyta stadionu piłkarskiego z podłożem trawiastym.

Po lewej i prawej stronie znajduje się sektor dla kibica z miejscami siedzącymi. Za dużą płytą wyznaczone jest mniejsze boisko treningowe. Na prawo przy wejściu znajduje się parterowe zaplecze techniczne dla zawodników i obsługi, pierwsze drzwi po lewo prowadzą do pomieszczeń socjalnych; drugie – środkowe do pokoju sędziowskiego oraz natrysku; trzecie do zaplecza szatniowego i sanitarnego, w którym na wprost znajduje się WC, idąc na lewo do końca znajdujemy się w szatni nr 1, w której po prawej stronie od wejścia za ścianką znajdują się natryski. Udając się na prawo od wejścia nr 3 po lewej stronie znajduje się szatnia nr 2, w której natryski umiejscowione są po lewej stronie od wejścia za ścianką dzielącą pomieszczenie. Na zewnątrz od tyłu budynku znajdziemy WC dla kibiców.

Żadne pomieszczenia nie są dostosowane dla niepełnosprawnych – drzwi wejściowe do pomieszczeń nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych